Претставништвото на германското стопанство во Македонија сериозно ја сфаќа заштитата на своите лични податоци. Сакаме да Ве информираме кога преземаме одредени податоци и за тоа како ги користиме. Ние преземавме технички и организаторски мерки, кои што овозможуваат прописите за заштита на личните податоци да бидат испочитувани како од нас, така и од нашите надворешни соработници.

 

Како дел од процесот за понатамошен развој на нашата веб-страница и имплементација на нови технологии, со цел да ја подобриме нашата услуга кон Вас, можно е да бидат потребни и промени во Изјавите за заштита на податоците. Затоа Ви препорачуваме одвреме-навреме одново да ја препрочитате Изјавата за заштита на личните податоци.

 Пристап кон понудата на интернет

 - Име на повиканите податоци

 - Датум и време на повикувањето

 - Пренесено количество на податоци

 - Порака дали повикувањето било успешно

 

Зачуваните податоци се проценуваат само заради оптимизација на понудата на интернет. Доколку порачувате информативен материјал, Newsletter или брошури, тогаш ние Ве прашуваме за Вашето име и други лични информации. Зависи лично од Вас, дали сакате да ги соопштите Вашите лични податоци. Можен пристап до Вашите податоци би имале помалку овластени лица, кои што се занимаваат со технички, економски или редактивни активности за уредување на серверот.

 

Соопштување на личните податоци на трети лица

 

Податоците, кои што при пристапот според понудата на интернет на Претставништвото на германското стопанство во Македонија се протоколирани, се соопштуваат на трети лица само доколку сме законски или пак судски обврзани за тоа, или пак доколку се случи напад врз интернет-инфраструктурата на Претставништвото на германското стопанство. Не е предвидено соопштување на податоците за комерцијални и некомерцијални цели. Во случај на испраќање на информативен материјал, ги употребуваме од Ваша страна дадените податоци исклучиво во рамките на Претставништвото на германското стопанство во Македонија или пак ги предаваме на компаниите задолжени за испраќање на брошури. Не соопштуваме Ваши податоци на трети лица, без Ваша изрична согласност.

 

Употреба на Cookies

 

Некои интернет-страници користат Cookies, без ние за тоа да можеме да Ви посочиме. Повеќето броузери се наместени автоматски да прифакаат сookies. Вие можете да го деактивирате зачувувањето на сookies или пак да го подесите Вашиот броузер да ги зачувува сookies само во времетраењето кога ги користите конкретните интернет страници.

 

Заштита на малолетници

 

Лица под 18 години не смеат да соопштуваат лични податоци без претходна согласност од родителите или старателите. Ние не бараме лични податоци од деца и младинци. Свесно не собираме такви податици и не ги предаваме на трети лица.

 

Линкови до веб-страници на други понудувачи

 

Нашата online-понуда содржи и адреси од други компании- провајдери на услуги. Ние немаме влијание врз тие компании дали истите се придржуваат кон одредбите за заштита на личните податоци.

 

Контакт:

 

За понатамошни информации во врска со третманот на лични податоци во Претставништвото на Германското стопанство во Македонија со задоволство Ви стоиме на располагање.

 

Мартин Кнап

Претставништво на Германското стопанство во Македонија

Бул. Св. Климент Охридски бр:30, 1000 Скопје, Македонија

Скопје, 01.09.2013