Кооперациски берзи / Делегациски патувања

За германските претпријатија, кои сакаат да се етаблираат во регионот Делегацијата на Германското стопанство во Македонија ја нуди можноста за кооперациска берза за конкретен сектор или бранша, или пак кооперациски берзи каде што се вклучени повеќе сектори и бранши.

Кооперациските берзи се многу ценети на домашниот пазар, бидејќи преку нив претпријатијата или институциите имаат можност преку лични разговори директно да ги презентираат интересите за соработка и деловни потфати.

Пред се, берзата би требало да им помогне на малите и средни претпријатија да ја зацврстат положбата на пазарот и да се прошират преку партнерства.

Под соработка се подразбираат доброволно договорени, точно утврдени и на подолг пок планирани заеднички мерки од повеќе компании вон вообичаениот деловен однос.

Контакт

Марија Радевска
Маријан Малинов