Издавач:

Делегација на германското стопанство во Македонија

Застапувано од страна на директорот:

Патрик Мартенс

бул. ВМРО 1

1000 Скопје

Македонија

Тел: + 389 2 322 88 24, 329 67 85

Факс: + 389 2 329 67 90

Даночен број: 27-622-51134

Упатство за заштита на податоци

Сите права, вклучувајќи ги и преведувачките права се задржани. Понатамошна употреба на текстови, слики и податоци, како и електронската оработка на податоци е законски забранета.

Упатство за сносење на одговорност

Сите информации и податоци се совесно прикажани. Молиме за Ваше разбирање дека не можеме да преземеме одговорност за точноста и веродостојноста на информациите. Се оградуваме од одговорноста од штети настанати директно или индиректно од употребата на податоците дадени на веб-страницата.

Не преземаме понатамошна одговорност за содржината на други веб-страници, кои што ги посетувате преку хиперлинкови. Во тој случај се работи за туѓи понуди, врз кои Делегацијата на германското стопанство нема никакво влијание.

Делегацијата на германското стопанство исто така не е одговорно за содржината. Доколку дојдете во допир со противправни содржини на други провајдери на услуги, кои што сте ги посетиле преку нашата понуда како хиперлинкови, Ве молиме да ни ги посочите истите, за да можеме да ги отстраниме таквите содржини.